De digistandaarden community

Digimelding community

Digimelding community

Openbare groep Digimelding community

Openbare Consultatie Digimelding-koppelvlakspecificatie

  Liesbeth van der Feen
  • Iedereen (publiek zichtbaar)

  Openbare Consultatie Digimelding-koppelvlakspecificatie

  Gestart door Liesbeth van der Feen 677 dagen geleden

  Procedure

  Logius roept u op om uiterlijk 29 april a.s. uw reactie te geven op het Concept Digimelding-koppelvlakspecificatie.

  De documenten behorende bij de review vindt u via de link Bestanden (rechts) onder "openbare consultatie" in de map "2016-04-29".

  Wij zijn geïnteresseerd in al uw reacties over bruikbaarheid, interoperabiliteit, consistentie en helderheid van dit document. Uw reacties worden door Logius samengevat beschikbaar gesteld aan het Afnemersoverleg Stelsel van Basisregistraties en BZK/B&I ten behoeve van besluitvorming. Uw reactie op deze documenten plaatst u bij voorkeur openbaar in deze discussiegroep (hieronder, u moet inloggen om te kunnen reageren!). Indien er zwaarwegende redenen zijn om uw reactie niet openbaar te maken, kunt u zich schriftelijk richten tot het Servicecentrum van Logius (servicecentrum at logius.nl). Hier kunt u ook vragen stellen m.b.t. de procedure.

  Het document "Digimelding-koppelvlakspecificatie" is opgesteld door Logius in samenwerking met het Technisch Overleg Digimelding. Aan dit overleg nemen architecten vanuit diverse overheidsorganisaties en leveranciers deel. Wij willen graag deze conceptdocumenten met u delen om input te ontvangen op hoe wij het beheer zo open mogelijk voor alle belanghebbenden toegankelijk kunnen inrichten. De eOverheid is daarmee in staat maximaal te profiteren van inzichten van belanghebbenden (overheid, markt en individuen) en daarmee hopen wij ook ruimte te geven aan verschillende belangen.

  Logius verwerkt uw commentaar waar mogelijk en passend in bijgestelde versies van deze documenten. Deze zullen samen met de samenvatting van alle commentaren worden aangeboden aan het Afnemersoverleg Stelsel en BZK/B&I ter ondersteuning van hun besluitvorming over vaststelling. De definitieve versie van het document zal daarna zo spoedig mogelijk door Logius gepubliceerd worden.

  Voorgeschiedenis / Context

  Informatie in basisregistraties moet actueel en betrouwbaar zijn. Terugmelden is één van de instrumenten om de kwaliteit van basisregistraties te borgen. Afnemers van de basisregistraties hebben daarom de wettelijke plicht om mogelijk onjuiste gegevens te melden. Dat kan met Digimelding.

  Met Digimelding kunnen afnemers van basisregistraties bij gerede twijfel vermeende onjuistheden in de gegevens van basisregistraties uniform, betrouwbaar en efficiënt terugmelden aan de bronhouders van die basisregistraties. Bronhouders onderzoeken de melding en zorgen dat het gegeven zo nodig wordt aangepast in de basisregistratie(s).

  Organisaties kunnen op verschillende manieren aansluiten:

  • Digimelding Portaal
   De gebruiker kan via internet inloggen op en terugmelden via het webportaal bij Logius,
  • Digimelding Webservice
   Met de Digimelding Webservice kan een gebruiker via de eigen applicaties waarmee hij werkt terugmeldingen doen; Digimelding Webservice stuurt meldingen door aan de juiste basisregistratie.

  Bij al deze vormen van terugmelden zijn de Digimelding-standaarden van toepassing. Digimelding Portaal, maakt gebruik van de standaarden zonder dat de gebruikers daar iets voor hoeven te doen; in de beide andere gevallen zal de terugmeldapplicatie van de afnemer overeenkomstig deze standaarden moeten terugmelden.

  De Digimelding-standaarden zullen, zodra het gebruik toeneemt en het College Forum Standaardisatie een beoordelingscyclus start, aangedragen worden.

  Totstandkoming

  Logius heeft ruime ervaring met beheer van verschillende standaarden en streeft daarin naar uniformiteit voor organisaties in de eOverheid.

  In het Technisch overleg Digimelding nemen Digimelding-experts deel vanuit Logius, basisregistraties, afnemers en ICT-leveranciers ter ondersteuning van hun besluitvorming over vaststelling. De nieuwe versie van het document zal daarna zo spoedig mogelijk door Logius gepubliceerd worden. De Digimelding-koppelvlakspecificatie is door hen gereviewd en commentaar is in bijgaande versie verwerkt. Via deze openbare consultatie wordt het model bovendien aan u voorgelegd als Digimelding-expert. De consultatieperiode duurt tot 29 april. Na deze periode wordt het commentaar verwerkt en wordt een toelichting bijgehouden wat er met het commentaar gedaan is. Hierna wordt het model voor advies aangeboden aan het Afnemersoverleg en ter goedkeuring aangeboden aan de BZK/B&I om deze vast te stellen.

  Documenten

  De documenten behorende bij de openbare consultatie vindt u via de mappenstructuur (rechts) onder "openbare consultatie" en "2016-04-29" of de volgende link Documenten Openbare consultatie.

  Deze discussie is gesloten.

  Deze discussie is gesloten. Er kunnen geen reacties meer geplaatst worden.